DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Juzragore Malajin
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 10 April 2017
Pages: 131
PDF File Size: 17.67 Mb
ePub File Size: 11.6 Mb
ISBN: 401-2-72885-902-7
Downloads: 7346
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jujas

Maropeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Motho ga a tshwanela go boifa go boela ga gabo, kgotsa kwa a kileng a tshela botoka teng.

Motho le fa a ka nna le madi kgotsa dianf jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

Tshukudu e fetang maokana, pounama di botlhoko Fa motho a lesa se o tlwaetseng go se dira, mokgwa o a bo o le teng Tshukudu e se nang ngwana e ikisa mokgobong Motho a se nang djane o itirela ditiro ka esi Tshukudu e tswa sekgweng e tlhabilwe Motho o ntshisiwa boammaruri ke go kokonelwa ke diteteo Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana Bagolo ba tsenngwa ke ngwana mo mathateng Tshwene ga e ipone makopo mariba Ga go bonolo go lemoga makoa a gago kgotsa go ipona phoso Tshwene ga e ke e re ga ke pila Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.

Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa diaane ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata. Bana ga ba itse babolai ba bona Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie.

Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng. Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo.

Noticeboard

Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. Mafatlha a nku a itsiwe ke male – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. Montsamaisa maelf ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo.

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Monna nku o lelela teng. Go thata gore o kare o itse motho le maikaelelo a gagwe le fa a ka iponatsa a siame. Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka. Mmapodi ga ipone se se mo tlhogong – Go thata gore motho a itshwae diphoso. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Setsetse se bolawa ke namane.

  ARKHAM HORROR MISKATONIC HORROR RULES PDF

Bana ga ba itse babolai ba bona. Bontshwe ga ba ke ba tlhakanela kutla – Batho ba diahe papadi ga ba ke ba batla go tsamaya mmogo. Mmolai wa motho ga a itsiwe. Lapa lengwe mqele lengwe le na le mathata a lona.

Diane Le Maele a Setswana – Catalog – UW-Madison Libraries

Motsadi o tlhokomela bana thata ke ka moo re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng. Ga le fete kgomo la tlhaba motho. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa.

Molemo go tsena wa logare – Thuto go tshegediwa ya moruti yo o bogale. Motho ke motho ka batho ba bangwe.

Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Meno-masweu polaya e tshega. Montsamaisa bosigo ke moleboga diaje sele Fa o atlegile mo botshelong o leboge ba ba go thusitseng fa o ne o le mo mathateng Mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe Botshelo bo lekwa ka maano otlhe.

Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Thotana e se nang khudutlou, bolobete ba ipha naga Batho gantsi ba itaola fa moeteledipele a se yo Thubisi ga e bonwe, e bonwa ke motsogapele Selo sa botlhokwa se a phakelelwa, se tseelwe matsapa Thukhwi o rile: Sa mosima se jewa ka yo o thata – Selo se se bonwang ka bothata se tshwanetse go fufulelwa. Kgaka-kgolo ga ke na mebala, mebala e dikgakaneng.

Seyabogwe se tletse, se boa se tletse Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona idane tla go tshola ka mokgwa oo Susu o ilela suswane, gore suswane a tle a mo ilele Fa o le kwa godimo ka maemo, o tswhanetse go rekegela ba ba botlana mo go wena Tadi e amusa Motshegare o mogolo Sethoboloko Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe.

Library Menu

Bontlenyane bo se bosi. Maru a se nang tladi malematsa – Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata. Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene go tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga le fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

  MAISEY YATES A ROYAL WORLD APART PDF

Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng.

Ngwana yo o nyatsang molao wa batsadi o tsena mo mathateng. Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna le madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

More wa mafoko ke go buiwa – Motho fa a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, ya buiwa, ya fela.

Diane le maele a setswana. | Copac

The Voice Newspaper Botswana. Go direla sengwe ka bonako go a senya Pe e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Khumo le lehuma di lala mmogo. A di tsale di ate! Setsetsi se bolawa ke namane – Motsadi o ka tsenngwa mo mathateng ke ngwana. Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a go thusa a fulara, o ipaakanyetse dinae lebagana le mathata a botshelo o le nosi. Bana ba kgori monokwana o seng, tshika e ya baneng e a kgaoga – Batho ba losika fa ba ntse ba ata ba a timelelana.

Ntswa e bolawa ke mong wa yone ga e na lobelo – Motho o sotlwa ke mmusi wa gagwe ga go kwa a ka tshabelang go mo lemosa. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele.

Le pelong ga le tshetse – Fa motho a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, gore e se ka ya mo ja mo moweng.

iPhone X