ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Moogunris Malrajas
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 10 October 2006
Pages: 458
PDF File Size: 13.28 Mb
ePub File Size: 15.74 Mb
ISBN: 878-7-18225-474-3
Downloads: 72015
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akigore

Opisite sadasnju politiku, praksu i postupke kojima se vasa banka koristi da bi se identificiralo zajednicko vlasnistvo, kontrola i oslanjanje na zajednicke novcane tijekove.

Documents & Reports

Ostali troskovi i kamate vezane za nedepozitne pozajmice npr. Takoder se paznja posvecuje poslovnoj strategiji neke hanke. Dobar je standard sveobuhvatan i morao bi ukljuCivati ban,ovnim mogucnosti u normalnim tr: Koja bi se izvjesca morala razviti da se prepoznaju kljucna pitanja upravljanja rizicima za najvisi menadzment napravite razliku izmedu podataka koji se traze na dnevnoj osnovi i podataka koji se moraju prikazivati jednom mjesecno iii rjede za sastanke uprave i nadzornog odbora?

Koliko se cesto ogranicenja revidiraju?

This publication aims to complement existing methodologies by establishing a comprehensive framework for the assessment of banks, not only by using financial data, but also by considering corporate governance. Following a holistic overview of bank analysis in chapter two, the importance of banking supervision in the context of corporate governance is discussed in chapter three. Prihodi vezani za ulaganja podruznice i povezana poduzeca 5.

Od nadzomika se ocekuje da dijagnostieiraju uzroke problema odredene banke i pobrinu se da se oni rijese preventivnim radnjama koje mogu smanjiti vjerojatnost njihovog ponavljanja. Izvori kamatnog rizika Zrelo pridrzavanje propisa pomaze u razvoju infrastrukture sustava sredstava te u sudjelovanju na sastancima o kvaliteti podataka s kolegama iz poslova riznice i drugih podrucja.

  BODHIDHARMA ANTHOLOGY PDF

Please help us to share our service with your friends. Stavke prihoda i rashoda ne hi se smjele prebijati osim onih koje se odnose na zastitu te aktivu i pasivu prebijene u bilanci stanja. Na koji naCin banka utvrduje prihvatljivu strukturu neuskladenosti uzimajuci u obzir najvjerojatniji kamatni scenarij?

The framework for risk management is further discussed in chapters four through eleven. Ti se modeli zasnivaju na vjerojatnosti propasti koje proizlaze iz izlozenosti banke kreditnom riziku te iz drugih podataka kao sto je sposobnost sadasnjih dionicara da pribave dodatni kapital.

Ako da, molimo opisite ih. Koji su joj glavni ciljevi i odgovornosti? Stvaranje multikulturalne organizacije, T.

Zadrzana dobit na kraju razdoblja Sada! Preg1ed funkcija riznice 9.

BIS dokument ipravljanje nadzornoj procjeni rizika te sustava ranog upozorenja, prosinac Socijalnim kapitalom do uptavljanje, W Baker, This chapter also considers the partnership approach and the emerging bankivnim for corporate governance and risk management, as well as the identification and allocation of tasks as part of the risk management process.

To se cini povezivanjem strukture ulaganja sa odgovarajucim cijenama. Banka sa stabilnom, sirokom i raznolikom depozitnom osnovicom vjerojatno ce imati manje problema likvidnosti od banke koja takvu depozitnu osnovicu nema. Dostavite preslike dvaju najnovijih izvjesca revizora. Sve veca povezanost financijskih trzista zamagljuje razliku izmedu razliCitih vrsta financijskih institucija te povecava prilike za zakonodavne ili nadzome arbitraze.

Drugim rijeCima, kada razliCite financijske institucije konkuriraju na istom trzistu zbog istih ciljeva, njihovi propisi moraju osiguravati konkurentnu jednakost.

Opisite kljucna podrucja kojima se posvecuje paznja tijekom unutrasnje revizije.

  EPIGEAL AND HYPOGEAL GERMINATION PDF

Mjerenje i upravljanje rizicima usredotoceno je na pruzanje discipliniranog pristupa nadzoru rizika u upravljanju portfeljem. Iznosi izdvojeni za opce bankovne rizike ukljucujuci buduce gubitke i ostale nepredvidive rizike i potencijalne gubitkeosim onih za koje se obracun treba izvrsiti u skladu sa MRS 37, trebale bi se posebno prikazivati kao aproprijacije izdvojena sredstva zadrzane dobiti.

Trening za postizanje uCinkovitosti, f. Na koji nacin organizacijska stuktura potice dobro upravljanje rizicima? Pretpostavka analize izlozenosti riziku Kljucni sudionici u procesu bankivnim upravljanja i upravljanja rizicima 3. Koja je vasa strategija za prevladavanje tih izazova? Struktura bilance stanja ukljucujuci izvanbilancne aktivnosti i stavke Temelj na kojem se razlikuju one transakcije i druga dogadanja koji rezultiraju u priznavanju aktive i pasive i one koje su iskljuCivo izvor obveza i mogucih obveza.

Ti bi “idealni” podaci trebali biti pokretacka sila u rizzicima stremljenja banke sto se tice kljucnih informacija upravljanja.

Opisite kljucne rizike s kojima ste suoceni i koje nadzitete upravljahje tom podrucju. Vodenje evidencija od kljucne je vaznosti u upravljanju rizicima. Vaznost profitabilnih banaka Struktura racuna dobiti i gubitka Struktura prihoda i kvaliteta dobiti Pokazatelji profitabilnosti Ii pokazatelja profitabilnosti Adekvatnost kapitala 6.

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Modeli ocekivanog gubitka koriste se u zemljama gdje statisticka baza propalih ili banaka u nevolji nije tolika da se pomocu nje moze povuci usporedba promjena u posebnim financijskim varijablama s vjerojatnoscu propadanja. Neuspjeio podmirenje vodi do rizika povjerenja partnera kao i rizika Iikvidnosti. Taj je pristup svojstven zemljama u kojima su podaei uprave nepouzdane, a bankovna politika i propisi nisu jasno artikulirani.

iPhone X